صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما

ارک نوین

تدبیر مهندسی ،  تداوم کارایی
گالوانیزه گرم ارک نوین

«خط مشـي كيفيت شرکت گالوانیزه گرم ارک نوین»

 

شـركت گالوانیزه گرم ارک نوین ارائه دهنده خدمات گالوانیزه گرم انواع دکل، پایه و تجهیزات خطوط انتقال و پست های برق، مخابرات، تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و سایر صنایع، به عنوان یکی از خدمات دهندگان مؤثر بر سازندگي ملی مصمم است با استقرار و اجراي نظام مديريت كيفيت ISO9001:2015 و همچنين الزامـات و استـاندارهاي كيفي  مختـص مشتـريان خود در جهت نيل به رشـد و شكوفـايي صنعت كشـور و جهانـي شدن قـدم بردارد . در اين راستـا شـركت گالوانیزه گرم ارک نوین موارد ذيـل را سـرلوحه فعاليتـهاي خويـش قرار داده تا با بهـره مندي از فوايـد آن به اهـداف فـوق دست يابـد .

•   جلب رضايت مشتـريان از طـريق رعـايت خواسته هاي منطقـي آنهـا

•    تحویل به موقع سفارشات طبق توافق با مشتریان در کمترین زمان ممکن

•   جـذب مشـاركت كليه پـرسنل به عنـوان اصلي ترين سرمـاية شـركت و گستــرش فرهنــگ بهبـود مستمـر در سـازمـان

•    افـزايش توانـايي فني پرسنل از طريق آمـوزش مستمـر نيروي انسـاني

•    تلاش درجهت ضـايعـات صفــر

•   استفاده از دانش فنی و توان تکنولوژیکی روز و مواد اولیه استاندارد در جهت ارتقای مستمر سطح کیفیت محصولات گالوانیزه

•   تشویق کارکنان به کار تیمی و ارتقای روحیه نظم، وقت شناسی و مسئولیت پذیری

•   سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های تحقیق و توسعه

•   آراستگی و ایمنی محیط کار و توجه به کیفیت و سلامت کاری کارکنان در تمامی مقاطع

 

خـط مشـي كيفيت به اهداف كيفي قابـل انـدازه گيري تبديل شده است تا ضمن  اطمينـان از درك آن تــوسط همكاران ، ميـزان حـركت به سمت اين اهـداف قابل سنجش باشــد .

تیکت جدید